Teisinė informacija

 

Vadovaujant bendrijoms gali prireikti šių reglamentuojančiųjų teisės aktų:

 

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI“

BUHALTERINĘ APSKAITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

TECHNINĘ STATINIŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

VEIKLĄ ELEKTROS SEKTORIUJE REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

VEIKLĄ ŠILUMOS SEKTORIUJE ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI

KITI TEISĖS AKTAI

 

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI“

Kaip teikti daugiabučio gyvenamojo namo priežiūros paslaugas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

BUHALTERINĘ APSKAITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Kaip turi būti tvarkomos Jūsų namo dokumentai ir gyventojų sukauptos lėšos- Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarka
Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

TECHNINĘ STATINIŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Kokie bendrųjų inžinerinių sistemų priežiūros ir profilaktikos darbai kada ir kaip turi būti atlikti-Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka
Kokie kokybiniai reikalavimai turi būti išpildyti prižiūrint inžinerines sistemas- Gyvenamųjų namų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka
Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka”

Statybos techninis reglamentas STROl.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

 

„VEIKLĄ ELEKTROS SEKTORIUJE ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI“

 

 1. Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881 (suvestinė redakcija nuo 2016-11-15).
 2. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1462 (aktuali redakcija nuo 2012-06-14).
 3. Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 (Žin., 2012, Nr. 69-3562), įsakymo pakeitimai – 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-258 (2016-10-04 TAR, Nr. 24456).
 4. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816), įsakymo pakeitimai – 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1-294 (2016-11-09 TAR, Dok. Nr. 26483 (įsakymo 2.4, 2.5, 2.6 ir 2.7 papunkčiai įsigalioja 2017 m. lapkričio 18 d.); 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-9 (2017-01-16 TAR, Dok. Nr. 932).
 5. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (Žin., 2012, Nr. 2-58), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-268 (Žin., 2012, Nr. 147-7585).
 6. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199).
 7. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886).
 8. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 (Žin., 2013, Nr. 27-1299).
 9. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815).
 10. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 (Žin., 2012, Nr. 5-151).
 11. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (Žin., 2010, Nr. 39-1877), įsakymo pakeitimai – 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2011, Nr. 14-627), 2012 m. gruodžio 12 įsakymu Nr. 1-267 (Žin., 2012, Nr. 147-7584).
 12. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (Žin., 2012, Nr. 82-4279), įsakymo pakeitimai – 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1-189 (Žin., 2013, Nr. 102-5055), 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-38 (2015-02-11 TAR, Dok. Nr. 2069), 2015 m. kovo 10 d. įsakymu 1-64 (2015-03-12 TAR, Dok. Nr. 3697), 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1-181 (2015-07-16 TAR, Nr. 11414); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-64 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4322); 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1-96 (2016-03-23 TAR, Dok. Nr. 5804); 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-15 (2017-01-17 TAR, Dok. Nr. 1007) – įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2017-04-01.
 13. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243 (Žin., 2009, Nr. 148-6638), įsakymo pakeitimas – 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-101 (Žin., 2010, Nr. 40-1915), 2016 m. kovo 1 d. Nr. 1-78 įsakymu (2016-03-07 TAR, Dok. 4356); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-77 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4355).
 14. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-139 (Žin., 2010, Nr. 2-104).
 15. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957), įsakymo pakeitimai: 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231 (Žin., 2013, Nr. 125-6396); 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-63 (2015-03-13 TAR, Dok. Nr. 3737); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-69 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr.4332); 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1-94 (TAR, 2016-03-18, Nr. 5397); 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-311 (2016-12-05 TAR, Nr. 28162).
 16. Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 (Žin., 2010, Nr. 23-1092), įsakymo pakeitimai: 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1-21 (Žin., 2013, Nr. 9-400); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-68 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4331); 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-312 (2016-12-05 TAR, Dok. Nr. 28164); 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-313 (2016-12-05 TAR, Dok. Nr. 28165).
 17. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-120 (Žin., 2010, Nr. 47-2275), įsakymo pakeitimai – 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1-20 (Žin., 2013, Nr. 9-399); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-67 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4330).
 18. Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas irsu tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-121 (Žin., 2010, Nr. 47-2276); įsakymo pakeitimas – 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-65 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4327).
 19. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 (Žin., 2010, Nr. 120-6155), įsakymo pakeitimai – 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-62 (Žin., 2013, Nr. 29-1432); 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-66 (2016-03-07 TAR, Dok. Nr. 4328).
 20. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254).
 21. Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 85 (Žin., 2001, Nr. 35-1204).
 22. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 (2016-11-04 TAR, Dok. Nr. 26262).
 23. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 (2016-09-19 TAR, Dok. Nr. 23683).
 24. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2000, Nr. 52-1512).
 25. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443), įsakymo pakeitimas – 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-24 (2016-02-10 TAR, Dok. Nr. 2609).
 26. Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 (2015-02-23 TAR, Dok. Nr. 2610), įsakymo pakeitimas – 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (2017-01-17 TAR, Dok. Nr. 1008).
 27. Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-121 (Žin., 2010, Nr. 47-2276).
 28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095).
 29. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 (Žin., 2009, Nr. 73-3005), nutarimo pakeitimai – 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. O3-142 (Žin., 2009, Nr. 120-5193), 2011 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-122 (Žin., 2011, Nr. 68-3284), 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-134 (Žin., 2012, Nr. 67-3458).
 30. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. Nr. 1-171 (2015-07-07 TAR, Dok. Nr. 10743), įsakymo pakeitimas – 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. 1-296  (2016-11-08 TAR, Dok. Nr. 26443, įsigaliojo nuo 2016-12-01).

 

„VEIKLĄ ŠILUMOS SEKTORIUJE ĮTVIRTINANTYS TEISĖS AKTAI“

 

 1. Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01). 2016 m. lapkričio 3 d. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2705 (2016-11-09 TAR, Dok. Nr. 26486, įsigalioja 2016-11-15, įstatymo 6 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-11-10. Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2017-03-01). 2016 m. lapkričio 3 d. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2701 (2016-11-09 TAR, Dok. Nr. 26480, įsigalioja 2017-01-01, įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-11-10).
 2. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (suvestinė redakcija nuo 2015-10-31).
 3. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-5094), įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2011, Nr. 97-4573).
 4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311), įsakymo pakeitimai – 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2010, Nr. 23-1093), 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-187 (Žin., 2011, Nr. 97-4574), 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-263 (Žin., 2011, Nr. 130-6180), 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-103 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5514).
 5. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-148 (Žin., 2011, Nr. 73-3526).
 6. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443), įsakymo pakeitimas – 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-24 (2016-02-10 TAR, Dok. Nr. 2609).
 7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (aktuali redakcija nuo 2016-03-11), įsakymo pakeitimas – 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-307 (2016-12-02 TAR, Dok. Nr. 28125).
 8. Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. spalio 29 įsakymu Nr. 1-195 (Žin., 2009, Nr. 133-5803).
 9. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimo metodika ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodika, patvirtinta energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-67 (Žin., 2013, Nr. 32-1573), įsakymo pakeitimai – 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1-220 (2015-09-21 TAR, Dok. Nr. 14027), 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-260 (2016-10-04 TAR, Dok. Nr. 24476, įsigaliojo nuo 2016-11-01).
 10. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164), įsakymo pakeitimas – 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 4-300 (Žin., 2007, Nr. 81-3342).
 11. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr. 23849).
 12. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244 (Žin., 1997, Nr. 105-2660).
 13. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2000, Nr. 52-1512).
 14. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363), įsakymo pakeitimai – 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr. 73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin., 2007, Nr. 9-368).
 15. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2009, Nr. 73-2994).
 16. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299).
 17. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 (Žin., 2005, Nr. 9-300).
 18. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715).
 19. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 (Žin., 2005, Nr. 134-4824), įsakymo pakeitimas – 2009 m. balandžio 10 d. Nr. 4-159 (Žin., 2009, Nr. 43-1700).
 20. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673).
 21. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175).
 22. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071).
 23. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729), įsakymo pakeitimai – 2006 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-125 (Žin., 2006, Nr. 33-1195) 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552), 2009-12-28 įsakymu Nr. D1-817 (Žin., 2009, Nr. 157-7115), 2013 gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-910 (Žin., 2013, Nr. 128-6543).
 24. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219).
 25. Šilumos ir karšto vandens tiekimo  tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499).
 26. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530).
 27. Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-26 (2016-02-08 TAR, Dok. Nr. 2477).
 28. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).
 29. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-155 (Žin., 2012, Nr. 95-4878), įsakymo pakeitimas – 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-308 (2016-12-05 TAR, Dok. Nr. 28166).
 30. Kietojo biokuro apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 (Žin., 2013, Nr. 101-5007), įsakymo pakeitimai – 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1-285 (2014-11-28 TAR Dok. Nr. 18100), 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-247 (2015-10-26 TAR, Dok. Nr. 16734).
 31. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084).
 32. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 48-2365), įsakymo pakeitimas – 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 (Žin., 2013, Nr. 123-6267).
 33. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 95 (Žin., 2003, Nr. 93-4239), įsakymo pakeitimas – 2004 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 22 (Žin., 2004, Nr. 49-1627).
 34. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti aplinkos ir energetikos ministrų 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, 84-4442).
 35. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 (Žin., 2013, Nr. 67-3388), įsakymo pakeitimas – 2013 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-86 (Žin., 2013, Nr. 109-5415), 2015 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1V-43 (2015-05-29 TAR, Dok. Nr. 8283), 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1V-30 (2016-03-18 TAR, Dok. Nr. 5343).
 36. Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo atsiskaitymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2008 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 109 (Žin., 2008, Nr. 129-4951).
 37. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. spalio 10 d. Nr. 1V-78 (2014-10-15 TAR, Dok. Nr. 14183).
 38. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin. 1996, Nr. 63-1493).
 39. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 03-202 (Žin., 2010, Nr. 122-6254), nutarimo pakeitimai – 2011 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 03-160 (Žin., 2011, Nr. 93-4084), 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 03-142 (Žin., 2012, Nr. 67-3462), 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-74 (Žin., 2013, Nr. 25-1250), 2013 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03-177 (Žin., 2013, Nr. 51-2599), 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 03-235 (Žin., 2013, Nr. 66-3333).
 40. Įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-58 (2015-09-03 TAR, Dok. Nr. 13516).
 41. Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578 (2015-11-02 TAR, Dok. Nr. 17374).

Kaip tvarkyti atliekas- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Kaip prižiūrėti liftus- Lietuvos Respiublikos liftų naudojimo taisyklės